Χορηγίες - Δωρεές Ιδρύματος

Το Ίδρυμα στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών του παρέχει χορηγίες σε ιδρύματα και άτομα των οποίων η δράση είναι σημαντική και συμβατή με τους στόχους του και προωθούν το ευρύτερο καλό. Ανάμεσα σε άλλες χορηγίες το Ίδρυμα έχει προβεί και στις ακόλουθες χορηγίες:

 

  1. Οδός Ελευθερίας - Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ
  2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγ. 1963-64 - Μνημείο στον Αγ. Κασιανό
  3. Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου
  4. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων - Μουσείο
  5. Παναγιώτα Ιωάννου Ψιλλίτα (για βιβλία "Παλαιχώρι, Ιστορία και Πολιτισμός")
  6. ΠΑΟΚ (Κακοπετριάς) - Μουσείο Αγώνος "Πολύκαρπος Γιωρκάτζης"